Treball de Fi de Grau

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, indica que tots els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de fi de grau, el qual ha de formar part del pla d'estudis.

Al grau en Medicina té 6 ECTS; es realitzarà en l'últim curs i és un treball, autònom i individual, que cada estudiant haurà de fer sota l'orientació d'un tutor/a, qui actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge. Aquest treball permetrà a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Competències

  • Comprendre i interpretar críticament textos científics.
  • Conèixer els principis del mètode científic, de la investigació biomèdica i de l'assaig clínic.
  • Conèixer i servir-se dels principis de la medicina basada en la (millor) evidència.Les d'una matèria transversal, el treball de la qual es farà associat a diferents matèries.

Activitats formatives

  • Treball d'investigació o sobre un cas clínic complex sota la direcció i la supervisió d'un professor tutor o professora tutora. Els principis de la medicina basada en la (millor) evidència.

Sistemes d'avaluació

  • Avaluació d'habilitats d'investigació, bàsica, translacional o clínica, mitjançant la presentació i la defensa d'un treball d'iniciació a la investigació, elaborat per l'estudiant, tutorat per un professor o professora docent del grau i defensat davant d'un tribunal format per a aquest efecte.

Normativa Treball Final de Grau