Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Medicina
Branca de coneixement: Medicina i Odontologia
Durada: 6 anys
Crèdits ECTS: 360
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Medicina per la Universitat de Lleida
Centre docent:  Facultat de Medicina
                       C/ Montserrat Roig nº 2 
                       25008 Lleida
                       T (+34) 973 70 24 00
                       http://www.medicina.udl.cat         

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
· Matèries de formació bàsica (FB) 92
· Matèries obligatòries (OB) 187
· Matèries optatives (OP) 21
· Pràctiques Clíniques (PE) 54
· Treball fi de grau (TFG) 6
  Total 360

 

IMPORTANT!!! INFORMACIÓ DEL NOU PLA D'ESTUDIS

El Grau en Medicina inicia el curs 2023-2024 un nou Pla d'Estudis (PE).

El nou PE s'implantarà curs a curs i les assignatures dels cursos que s'aniran tancant només tindrán dret a examen.

Podeu trobar informació del la MODIFICACIÓ DEL PLA D'ESTUDIS EN AQUEST ENLLAÇ

Podeu consultar el nou pla d'estudis sencer en aquest enllaç

 

NOU PLA D'ESTUDIS           PRIMER CURS 2023-2024

PRIMER QUADRIMESTRE

Codi

Assignatura (enllaç guia docent)

Tipus

Crèdits

100510

BIOESTADÍSTICA

T

6

100588

BIOQUÍMICA

T

6

100589

ESTRUCTURA I FUNCIÓ CEL·LULAR

T

9

100596

RECURSOS INFORMÀTICS I DOCUMENTACIÓ MÈDICA

B

4

100599

HISTÒRIA DE LA MEDICINA

B

3

SEGON QUADRIMESTRE

Codi

Assignatura (enllaç guia docent)

Tipus

Crèdits

100506

APARELL LOCOMOTOR

T

10

100586

HISTOLOGIA GENERAL

T

4

100590

GENÈTICA HUMANA

T

6

100592

METABOLISME I ENDOCRINOLOGIA METABÒLICA

T

6

100537

ANGLÈS CIENTÍFIC

O

6

100794

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN MEDICINA

O

3

100796

HUMANITATS I MEDICINA

O

3

 

Podeu accedir a les assignatures extingides de primer curs en aquest enllaç

PLA D'ESTUDIS ANTIC - ENCARA VIGENT -

Curs 2023-2024

SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100507 APARELL CARDIORESPIRATORI B 9
100508 APARELLS DIGESTIU I GENITOURINARI B 9
100509 NEUROBIOLOGIA B 8
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100504 SISTEMA IMMUNE B 6
100513 COMUNICACIÓ I MEDICINA COMUNITÀRIA T 6
100525 EXAMEN CLINIC B 6
100531 BASES MICROBIOLÒGIQUES DE LA INFECCIÓ B 6
100551 CÈL·LULES MARE O 3
100555 PSICOBIOLOGIA O 3
100582 MODELS ESTADÍSTICS EN INVESTIGACIÓ MÈDICA O 3
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100526 PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS I B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100530 ANATOMIA PATOLÒGICA I FISIOPATOLOGIA B 6
100532 FARMACOLOGIA GENERAL B 6
100557 MEDICINA LEGAL T 3
100558 BIOÈTICA T 3
100571 INTRODUCCIÓ A LA CIRURGIA, MEDICINA PREOPERATÒRIA B 5
100572 ESTUDI PER LA IMATGE B 4
100580 MEDICINA DE PRECISIÓ: FONAMENTS O 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100515 PSICOLOGIA T 6
100552 HUMANITATS I MEDICINA O 3
100554 TELEMEDICINA O 3
100567 MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI B 3,5
100568 ORL B 3,5
100583 CARDIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR B 4,5
100584 NEFROLOGIA I UROLOGIA B 4,5
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100527 PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS II B 9
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100523 MALALTIES DE LA SANG I ONCOLÒGIQUES B 12
100550 HABILITATS PRÀCTIQUES PER A L'EXERCICI DE LA MEDICINA O 6
100565 MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU B 7
100566 MALALTIES ENDOCRINOLÒGIQUES B 5
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100514 MEDICINA PREVENTIVA I EPIDEMIOLOGIA B 6
100537 ANGLÈS CIENTÍFIC O 6
100538 MEDICINA DE URGÈNCIES O 6
100573 MALALTIES NEUROLÒGIQUES B 6
100574 PSIQUIATRIA B 5,5
100575 OFTALMOLOGIA B 3,5
100576 NEUROCIÈNCIA O 3
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100528 PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS III B 9
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100521 MALALTIES INFECCIOSES B 11
100541 ANTROPOLOGIA I ECOLOGIA HUMANA O 6
100569 MALALTIES INFECCIOSES EMERGENTS I REEMERGENTS O 6
100577 DERMATOLOGIA B 4
100578 MALALTIES AUTOIMMUNES I DE L'APARELL LOCOMOTOR B 6
100579 DEONTOLOGIA MÈDICA O 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100524 TOXICOLOGIA I MALALT CRÍTIC B 6
100556 SALUT PÚBLICA GLOBAL O 6
100560 GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA B 6
100561 PEDIATRIA B 6
100562 SALUT MENTAL O 3
100570 CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL O 3
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100529 PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS IV B 9
SISÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100544 CLÍNICA MÈDICA B 18
100547 MEDICINA DE FAMÍLIA B 6
100548 CLÍNICA PSIQUIÀTRICA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100545 CLÍNICA QUIRÚRGICA B 12
100546 CLÍNICA PEDIÀTRICA B 6
100549 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100559 CLÍNICA GINECOLÒGICA I OBSTÈTRICA B 6

 

Prerequisits

En tots els plans d'estudis hi ha una sèrie de prerequisits necessaris per poder cursar algunes matèries. Els alumnes que no compleixin aquests prerequisits no podran matricular‐se de les matèries especificades dels cursos superiors.

Mòdul I. Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà: Anatomia Microscòpica, Estructura i Funció Cel∙lular, Bases Moleculars de la Vida, Genòmica Humana, Sistema Immunitari, Metabolisme‐Endocrinologia, Aparell Locomotor, Aparell Cardiorespiratori, i Aparell Digestiu i Genitourinari.

Mòdul II. Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Investigació: Bioestadística, Medicina Legal, Bioètica, Comunicació i Medicina Comunitària, i Medicina Preventiva i Epidemiològica.

Mòdul III. Formació Clínica: Malalties de l'Aparell Respiratori; ORL; Malalties Cardiològiques i Nefrològiques; Malalties de l'Aparell Digestiu; Malalties Endocrinològiques; Malalties Neurològiques, Psiquiàtriques i de la Visió; Malalties Cutànies, Autoimmunitàries i de l'Aparell Locomotor; Malalties Infeccioses; Ginecologia i Obstreticia; Pediatria; Malalties de la Sang i Oncològiques; Toxicologia i Malalt Crític; Examen Clínic, i Pràctiques Assistencials I, II, III i IV.

Mòdul IV. Procediments Diagnòstics i Terapèutics: Anatomia Patològica i Fisiopatologia; Bases Microbiològiques de la Infecció; Farmacologia General, i Introducció a la Cirurgia, Medicina Preoperatòria i Estudi per la Imatge.

Mòdul V. Matèries optatives.

 • Els alumnes de 2n i 3r curs només poden matricular-se de les assignatures optatives de 2n i 3r curs.
 • Els alumnes de 4t, 5è i 6è curs només poden matricular-se de les assignatures optatives de 4t i 5è curs.

Únicament als efectes de determinar el grup d'optatives que pot matricular un alumne, es considerarà que es troba a 4t curs o superior si té matriculats o superats almenys la meitat dels crèdits de les assignatures obligatòries de quart curs (27 crèdits). En cas contrari, només podrà matricular assignatures optatives de 2n i 3r.

Mòdul VI. Pràctiques tutorades (rotatori) i treball de fi de grau.

Requisits Rotatori

Per poder matricular les assignatures del rotatori cal tenir superats els Mòduls I i II i tenir un màxim de 18 crèdits no superats dels mòduls III i IV.

Requisits TFG

Per poder matricular l'assignatura TFG cal tenir aprovades o bé matriculades totes les altres assignatures de la titulació.

Per poder qualificar l'assignatura TFG cal tenir superades totes les altres assignatures de la titulació.

Avaluació

En la majoria de matèries, els sistemes d'avaluació són molt similars en tots els mòduls teoricopràctics. És una avaluació diversificada en la qual es tenen en compte els aspectes següents:

 • Proves escrites sobre continguts i conceptes teòrics (50%)
 • Avaluació contínua (50%):
  • Avaluació de les activitats relacionades amb les pràctiques o amb la resolució de problemes (20%).
  • Avaluació de la capacitat d'integració de conceptes i la seua aplicació de manera transversal (30%).

En les pràctiques assitencials es tindrà en compte:

 • Avaluació de les competències per ACOE.
 • Avaluació contínua (dossier de l'alumne).

L'avaluació contínua de cada rotació quedarà reflectida en els documents següents:

 • Full en el qual s'estableixen els objectius i el seu seguiment.
 • Full amb una llista de control sobre les competències que han d'adquirir els estudiants.
 • Full perquè el tutor o tutora avaluï l'estudiant.
 • Full perquè l'estudiant avaluï el professorat i la rotació.