Accés

La professió de Metge es troba regulada per:

-Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de calificaciones profesionales

-Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS).

La formació bàsica del metge compren un període de 6 anys d'ensenyaments teòrics i pràctics, en el que es pretén un coneixement de les ciències en que es bassa la medicina i una bona comprensió dels mètodes científics, inclosos els principis de mesura de les funcions biològiques, d'avaluació dels fets mostrats científicament i de l'anàlisis de dades.

 

Per accedir als estudis de grau de les universitat públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s'anuncien oportunament, triant les preferències d'estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del Consell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant la qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat que prové del batxillerat i de les persones més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació de places. L'accés està regulat pel RD 412/2014.

Amb relació a la fase general per a la nota d'admissió al grau, els paràmetres de ponderació veure enllaç taula de ponderacions

EVOLUCIÓ NOTES DE TALL

  1a assignació 4a assignació
2010 11,654 11,040
2011 11,650 11,316
2012 11,944 11,680
2013 12,000 11,730
2014 12,044 11,907
2015 12,242 12,101
2016 12,305 12,124
2017 12,311 12,122
2018 12,264 12,128
2019 12,293 12,180
2020
12,680 12,525
2021 12,799 12,725
2022 12,843 12,708
2023
12,680  

Criteris d'admissió a la Facultat de Medicina aprovats en Comissió d'Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida de 22 de novembre de 2019 Criteris admissió

SORTIDES PROFESSIONALS

Aquest grau té una formació generalitsta i mitjançant el MIR es podrà fer l'especialització.

 

Altra informació d'interès: