Objectius i competències

Objectius

El pla d'estudis està organitzat metodològicament perquè l'estudiantat, a més d'adquirir coneixements i saber-los aplicar, adquireixi competències i habilitats professionals. Partint d'aquesta idea, i d'acord amb l'Ordre ministerial ECI/332/2008, la formació dels graduats en la Facultat de Medicina de Lleida garantirà que l'estudiant hagi adquirit els coneixements i competències necessàries per assolir els objectius següents:

Valors professionals, actituds i comportaments ètics

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent-hi els principis ètics i les responsabilitats legals.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i de la professió, amb especial atenció al secret professional.
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences i cultura.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i d'actualitzar la seua competència professional, prestant especial atenció a l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, i a la motivació per a la qualitat. Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a altres professionals de la salut.

Fonaments científics de la medicina

 • Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal del cos humà, a nivell molecular, cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes, en les diferents etapes de la vida.
 • Reconèixer les bases de la conducta humana normal i les seues alteracions.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, els mecanismes i les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i la funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i els factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia. Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social. Comprendre els fonaments d'acció, les indicacions i l'eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.

Habilitats clíniques

 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, el pronòstic i el tractament, i aplicar els principis basats en la millor informació possible.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió.

Habilitats de comunicació

 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per dirigir-se amb eficiència i empatia a pacients, familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.

Salut pública i sistemes de salut

 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Assumir el seu paper en les accions de prevenció i protecció davant de malalties, lesions o accidents i el manteniment i la promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals i assumir-ne el lideratge quan escaigui, tant per al subministrament de cures de la salut com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre la salut.
 • Conèixer les organitzacions internacionals de salut i els entorns i condicionaments dels diferents sistemes de salut.

Gestió de la informació

 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seua posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.

Anàlisi crítica i investigació

 • Tenir en l'activitat professional un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la investigació.
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, de recol·lectar i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Competències

El pla d'estudis està organitzat metodològicament perquè l'estudiantat, a més d'adquirir coneixements i saber-los aplicar, adquireixi competències i habilitats professionals. Partint d'aquesta idea i d'acord amb l'Ordre ministerial ECI/332/2008, la formació dels graduats en la Facultat de Medicina de Lleida garantirà que l'estudiant hagi adquirit els coneixements necessaris per exercir les competències següents i els objectius que es detallen a continuació:

Mòdul I. Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà (80 ECTS)

 • Conèixer l'estructura i la funció cel·lular, les biomolècules, el metabolisme, la regulació i la integració metabòlica. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana, de la comunicació cel·lular i de les membranes excitables. Cicle cel·lular, la diferenciació i la proliferació cel·lular, l'herència, la informació, l'expressió i la regulació gènica. Desenvolupament embrionari i l'organogènesi. Conèixer la morfologia, l'estructura i la funció de la pell, de la sang, del sistema circulatori, del sistema digestiu, del sistema locomotor, del sistema reproductor, del sistema excretor, del sistema respiratori, del sistema endocrí, del sistema immunitari i del sistema nerviós central i perifèric. Exploració física bàsica. Creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes. Homeòstasi i adaptació a l'entorn.
 • Manejar el material i les tècniques bàsiques de laboratori, interpretar una analítica normal i fer proves funcionals, determinar paràmetres vitals i interpretar-los. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i l'estructura de teixits, òrgans i sistemes.

Mòdul II. Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Investigació (30 ECTS)

 • Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica, el consentiment informat i la confidencialitat. Reconèixer, diagnosticar i orientar el tractament del dany físic i mental. Implicacions socials i legals de la mort. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic post mortem. Fonaments de criminologia mèdica. Ser capaç de redactar documents mèdics legals.
 • Conèixer els fonaments de l'ètica mèdica. Bioètica. Resoldre conflictes ètics. Aplicar els valors professionals d'excel·lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, integritat i honestedat a l'exercici de la professió. Reconèixer la necessitat de mantenir la competència professional. Saber abordar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seues creences i cultura.
 • Conèixer els principis i aplicar els mètodes propis de la medicina preventiva i la salut pública. Factors de risc i prevenció de la malaltia. Reconèixer els determinants de salut de la població. Indicadors sanitaris. Planificació, programació i avaluació de programes de salut. Prevenció i protecció davant de malalties, lesions i accidents. Avaluació de la qualitat assistencial i estratègies de seguretat del pacient. Vacunes. Epidemiologia. Demografia. Conèixer la planificació i l'administració sanitària en els àmbits mundial, europeu, espanyol i autonòmic. Conèixer les implicacions econòmiques i socials que comporta l'actuació mèdica, considerant criteris d'eficàcia i eficiència. Salut i medi ambient. Seguretat alimentària. Salut laboral.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les tecnologies i les fonts d'informació clínica i biomèdica, per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació clínica, científica i sanitària. Conèixer els conceptes bàsics de bioestadística i la seua aplicació en les ciències mèdiques. Ser capaç de dissenyar i efectuar estudis estadístics senzills utilitzant programes informàtics i interpretar-ne els resultats. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Conèixer la història de la salut i de la malaltia. Conèixer l'existència i els principis de les medicines alternatives. Fer anar amb autonomia un ordinador personal. Conèixer els principis de la telemedicina. Utilitzar els sistemes de recerca i de recuperació de la informació biomèdica. Conèixer i aplicar els procediments de documentació clínica. Comprendre i interpretar críticament textos científics. Conèixer els principis del mètode científic, la investigació biomèdica i l'assaig clínic. Conèixer i aplicar els principis de la medicina basada en la (millor) evidència.
 • Conèixer els aspectes de la comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social: models de relació clínica, entrevista, comunicació verbal, comunicació no verbal i interferències. Donar males notícies. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i/o informes professionals.

Mòdul III. Formació Clínica Humana (139 ECTS)

 • Reconèixer, diagnosticar i orientar el tractament de les principals patologies de la pell, de la sang, oftalmològiques, d'oïda, de nas i de gola, cardiocirculatòries, nefrourinàries, de l'aparell locomotor, de l'aparell digestiu, de l'aparell respiratori, del sistema endocrí, del sistema nerviós central i perifèric, de la nutrició i del sistema immunitari. Reconèixer, diagnosticar i orientar el tractament de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells i els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció. Reconèixer, diagnosticar i orientar el tractament de les principals intoxicacions. Contracepció i fertilització. Embaràs i part normal i patològic. Exploració i seguiment de l'embaràs. Puerperi. Malalties de transmissió sexual. Conèixer les característiques morfofuncionals del nounat, de l'infant i de l'adolescent. Creixement. Nounats prematurs. Reconèixer, diagnosticar i orientar el tractament de les principals patologies pediàtriques. Nutrició infantil. Diagnòstic i consell genètic. Desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i l'adolescència. Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i de la conducta. Reconèixer, diagnosticar i orientar el tractament dels trastorns psiquiàtrics. Psicoteràpia. Medicina pal·liativa. Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats. Reconèixer les característiques de la patologia prevalent en l'ancià. Medicina familiar i comunitària: entorn vital de la persona malalta, promoció de la salut en l'àmbit familiar i comunitari. Establir un pla d'actuació, enfocat a les necessitats del pacient i l'entorn familiar i social, coherent amb els símptomes i signes del pacient. Reconèixer, diagnosticar i orientar el tractament de les situacions de risc vital.
 • Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, i interpretar-ne el significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, i interpretar-ne el significat. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat.

Mòdul IV. Procediments Diagnòstics i Terapèutics (27 ECTS)

 • Valorar la relació risc/benefici dels procediments diagnòstics i terapèutics. Conèixer les indicacions de les proves bioquímiques, hematològiques, immunològiques, microbiològiques, anatomopatològiques i d'imatge. Conèixer les característiques dels teixits en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel·lular. Inflamació. Alteracions del creixement cel·lular. Anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes. Marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Conèixer les principals tècniques de diagnòstic microbiològic i parasitològic i interpretar-ne els resultats. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà. Imatge radiològica. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Valorar les indicacions i contraindicacions dels estudis radiològics. Tenir la capacitat d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb radiacions ionitzants. Conèixer els principis i les indicacions de la radioteràpia. Saber interpretar, mitjançant la lectura sistemàtica, una imatge radiològica. Conèixer els principals grups de fàrmacs, dosis, vies d'administració i farmacocinètica. Interaccions i efectes adversos. Prescripció i farmacovigilància. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Fàrmacs analgèsics, antineoplàstics, antimicrobians i antiinflamatoris. Saber utilitzar els diversos fàrmacs adequadament. Conèixer els principis generals de l'anestèsia i la reanimació. Nutrició i dietoteràpia. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (ECG, EEG, EMG i altres). Saber fer i interpretar un electrocardiograma i un electroencefalograma. Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent-hi cremades, congelacions i altres tipus de ferides). Cicatrització. Hemorràgia quirúrgica i profilaxis tromboembòlica. Conèixer les indicacions quirúrgiques generals, el risc preoperatori i les complicacions postoperatòries. Transfusions i trasplantaments. Conèixer els fonaments de la rehabilitació, de la promoció de l'autonomia personal, de l'adaptació funcional de/a l'entorn, i d'altres procediments físics en la morbiditat, per a la millora de la qualitat de vida.
 • Saber obtenir i processar una mostra biològica per estudiar-la mitjançant els diferents procediments diagnòstics. Saber interpretar els resultats de les proves diagnòstiques del laboratori. Dominar les tècniques de desinfecció i esterilització. Redactar correctament receptes mèdiques, adaptades a la situació de cada pacient i als requeriments legals. Valorar l'estat nutricional i elaborar una dieta adequada a les diferents circumstàncies. Practicar procediments quirúrgics elementals: neteja, hemostàsia i sutura de ferides.

Mòdul V. Pràctiques Tutelades i Treball de Fi de Grau (60 ECTS)

 • Pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials, que permeti incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencial, el raonament clínic, la gestió clínica i el judici crític, així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques.
 • Treball de fi de grau: matèria transversal el treball de la qual es farà associat a diferents matèries.